Skip to main content

Kullanıcı Sözleşmesi

HR IBC Turkey Danışmanlık ve Eğitim Anonim Şirketi
Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve Gizlilik Politikası işlediğimiz Kişisel Verilerin neler olduğuna, hangi amaçla kullanıldığına ve işlenmesine ilişkin bilgileri içermektedir.

Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.


Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve Gizlilik Politikası

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetinin yürütülmesi amacıyla Hr Ibc Turkey Danışmanlık Ve Eğitim Anonim Şirketi (“HR-IBC”) tarafından hazırlanmıştır.


1 – Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası kapsamında, içerikten aksi anlaşılmadıkça, aşağıda tanımlanan kelime ve ifadeler belirtilen anlamı taşıyacaktır:

1. “Abone” Web sitemiz aracılığıyla kayıtlı hesabı olan aboneyi ifade eder.
2. “Kişisel Veri” Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
3. “KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
4. “Yürürlük Tarihi” [Siteye konduğu tarih].
5. “İş ortakları” ifade eder.
6. “Veri Tabanı” abonelerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.
7. “Web sitesi” https://hr-ibc-turkey.com/adresini ifade eder.
8. “Hizmet” her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetini ifade eder.


2 – İşlenen Kişisel Veriler

Abonemiz olabilmeniz ve Hizmet’lerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt esnasında birtakım Kişisel Veri sağlamanız gerekmektedir. Topladığımız Kişisel Verileriniz;

1. Kimlik (ad-soyad, doğum tarihi.)
2. İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no)
3. Lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri)
4. Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, sipariş bilgisi, talep bilgisi)
5. İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)
6. Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
7. Kullanıcı Yorumları (kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri) içermektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.


3 – Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizin kullanımı için sağladığınız Kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

1. Doğru analiz,
2. Hizmetleri sunmak,
3. Hizmetleri geliştirmek,
4. Sistemsel sorunların çözümü,
5. Hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak,
6. Danışana ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan sair sözleşmelerin ifası amacı
7. Üçüncü kişilerin teknik, lojistik, başvuru ve benzeri diğer işlevlerinin HR-IBC adına yerine getirilmesi
8. Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası


4 – Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; 3. Maddede detayları verilen ve  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.


5 – Toplanan Tarama Bilgileri (Cookies)

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:

1. Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler:
2. Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler,
3. Kullandığınız cihaza ait bilgiler,
4. https://hr-ibc-turkey.com/adresine hangi site üzerinden tıklanarak gelindiği,
5. Site içi üye davranışları,
6. IP adresiniz,
7. Lokasyon bilgileri,
8. Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks) ibarettir.

Web sitemizi kullanırken toplanan çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası metninden ulaşabilirsiniz.


6 – Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre sizlere en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlanacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Başvuru Formunu; info@hr-ibc.com aracılığıyla veya formun ıslak imzalı bir örneğini Küçükbakkalköy Mahallesi Barış Sokak Sarıgül Blok No:8-B Ataşehir/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü gönderim ile iletebilirsiniz. Başvuruya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


7 – Kişisel Verilerin Korunması

Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi, kaybetme, değiştirme, ifşa işlemelerinden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

 

8 – Diğer Hükümler

Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi, kaybetme, değiştirme, ifşa işlemelerinden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

8.1. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.
8.2. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.
8.3. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nı Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

 

whatsapp